Xem thêm: http://forum.saigonlab.com.vn/f92/nttv-phia-bac-dot-24-vao-ngay-22-4-2012-nttv-chuc-chuyen-di-tu-thien-tai-trung-tam-tre-em-khuyet-tat-va-nguoi-gia-ba-vi-ha-tay-100605/