Xem thêm: http://forum.saigonlab.com.vn/f92/nttv-phia-bac-dot-19-phat-dong-giup-do-cu-hue-80-tuoi-va-cac-chau-2-chau-bi-tam-than-79079/